podmínky účasti

Odpovědnost účastníka:

Účast na semináři je dobrovolná.

Účastník je v celém průběhu semináře za sebe odpovědný a bere na vědomí, že může být vystaven, fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení.

Organizátor nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené v průběhu semináře jednotlivými účastníky.

Semináře jsou formou osobního a spirituálního rozvoje a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné či nehmotné škody, způsobené účastí na semináři (vyjma těch, které byly způsobeny hrubou nedbalostí organizátora či lektora) jsou vyloučeny.

Zdravotní stav:

Seminář není náhražkou za lékařskou, psychiatrickou či psychoterapeutickou léčbu. V případě, že účastník podstupuje jakýkoliv druh výše uvedený léčby, je povinen o této skutečnosti informovat lektora. I užívání drog v minulosti je třeba nahlásit.

Zákaz omamných látek:

Účastník se zavazuje, že v průběhu výcviku nebude konzumovat nelegální drogy, nadměrné množství alkoholu a nebude uplatňovat fyzické násilí vůči ostatním účastníkům.

Mlčenlivost:

Účastníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost týkající se skupinových procesů a informací o dalších účastnících, které získají v průběhu výcviku.

GDPR/fotografování:

Svojí přihláškou vyjadřuje účastník svolení k případnému pořizování fotografií za účelem marketingové propagace na webu či FCB stránkách. Na tuto skutečnost bude každý účastník upozorněn před zahájením semináře a bude mu poskytnuto k podpisu povolení či nepovolení k pořizování fotografií v souladu s předpisy GDPR.

Storno podmínky

Při zrušení účasti 10 a méně dní před zahájením semináře je výše storno poplatku rovna výši zaplacené částky.

Další podmínky

Nárok na vlastní konstelaci nemůže být garantován.

Změna místa konání semináře je vyhrazena.

Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude platba za seminář vrácena. Účastník může kdykoliv seminář na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se platba za seminář nevrací.